De Vijver Museumplein

For English see below

Geschiedenis

Vogelvlucht van het Museumplein

Met de opening van het Rijksmuseum in 1885 was het huidige terrein achter het museum voornamelijk nog braakliggende grond.

In de twintigste eeuw heeft het Museumplein veel verschillende functies gehad. Het huidige grasveld werd tot in de jaren zestig in de wintermaanden omgetoverd tot de Jaap Edenbaan. Door deze ijsbaan was het Museumplein tussen het einde van de negentiende eeuw en de jaren zestig van de vorige eeuw razend populair bij de schaatsers en recreanten.

Tegenwoordig is de Jaap Edenbaan op het Museumplein verdwenen maar in 1991 werd er in het kader van een grootschalig renovatieproject van het plein een permanente vijver aangelegd voor het Rijksmuseum. De firma Venema Restauratie is bezig om de vijver te restaureren zodat er net zoals in de wintermaanden van de twintigste eeuw weer volop geschaatst kan worden op het Museumplein.

Huidige werkzaamheden

De restauratie van de vijver wordt grondig aangepakt, waarbij de originaliteit behouden blijft. Tijdens deze werkzaamheden zal de garantie op jarenlange waterdichtheid worden gewaarborgd. De restauratie betreft circa 1600 m² aan natuurstenen plavuizen en ongeveer 800 natuurstenen afdekkers van elk 500 kilo, die als waterkering dienen. Deze plavuizen en afdekkers zullen stuk voor stuk schoongemaakt, bewerkt en uiteindelijk teruggeplaatst worden.

Onder de plavuizen bevindt zich de vloer van de vijver. Deze vloer zal een geheel nieuwe onderlaag van gepantserd kunststof krijgen, met een kim van 30 centimeter die in de rand van de waterkerende natuurstenen afdekkers wordt geïntegreerd.

De inkepingen (sneden) op elk van de 800 natuurstenen afdekkers zullen ter plekke door Venema Restauratie worden aangebracht. Het transport van deze zware blokken zou een vrijwel onmogelijke opgave in de omgeving van het Museumplein betekenen. Om dit probleem op te lossen heeft Venema Restauratie het idee bedacht om een mobiele werkplaats op het plein in te richten. Deze oplossing vermindert de transportdruk aanzienlijk en zorgt ervoor dat de werkzaamheden efficiënt en met minimale overlast voor de omgeving kunnen worden uitgevoerd.

Venema Restauratie is trots op het vertrouwen dat zij hebben gekregen om deze opdracht uit te voeren, in samenwerking met hoofdaannemer Rots Maatwerk voor de gemeente Amsterdam. Het Museumplein is voor de firma geen onbekend terrein; van 2008 tot 2011 werkte Venema Restauratie in het Rijksmuseum en ook in 2024 is de firma daar bezig met restauratiewerkzaamheden. Bovendien werd in 2016 het nabijgelegen Van Gogh Museum door Venema Restauratie gerenoveerd.

Bekijk deze projecten hier:

Rijksmuseum Amsterdam (2011)

Van Gogh museum Amsterdam (2016)

In de media bij: AT5 nieuwsartikel | AT5 video

History

Overview of the Museumplein

Since the opening of the Rijksmuseum in 1885, the area behind the museum, now known as the Museumplein, was initially a stretch of undeveloped land. Throughout the 20th century, the Museumplein evolved through various roles, most notably transforming into the beloved Jaap Edenbaan ice rink during the winter months until the 1960s. This made the square a vibrant hub for skaters and recreation enthusiasts from the late 19th century through the mid-20th century.

Although the Jaap Edenbaan no longer graces the Museumplein, a significant renovation in 1991 introduced a permanent pond in front of the Rijksmuseum. Today, Venema Restauratie is meticulously restoring this pond, aiming to rekindle the joyful tradition of winter ice skating on the Museumplein, echoing the spirited winters of the past.

Current tasks

The restoration of the pond at Museumplein is being meticulously undertaken, ensuring its original charm is preserved while guaranteeing long-lasting watertightness. This project involves the restoration of approximately 1600 m² of natural stone tiles and around 800 natural stone covers, each weighing 500 kg, which serve as water barriers. Each of the tiles and covers will be carefully cleaned, processed, and individually replaced. A new underlayer of armored plastic will be installed beneath the tiles, seamlessly integrated into the edge of the water-retaining natural stones with a 30 cm high bilge.

To facilitate precise installation, the 800 natural stone covers will be expertly cut on-site by Venema Restoration. Transporting these heavy blocks would pose a near-impossible logistical challenge in the Museumplein area. To address this, Venema Restoration conceived the innovative idea of setting up a mobile workshop directly on the square. This solution significantly reduces transport strain and ensures the work can be carried out efficiently with minimal disruption to the surrounding area.

Venema Restoration is proud of the trust they have received to execute this project, in collaboration with main contractor Rots Maatwerk, for the municipality of Amsterdam. The Museumplein is familiar territory for the firm; from 2008 to 2011, Venema Restoration worked on the Rijksmuseum, and in 2024, they are again involved in restoration activities there. Additionally, in 2016, Venema Restoration renovated the nearby Van Gogh Museum.

See these projects here:

Rijksmuseum Amsterdam (2011)

Van Gogh museum Amsterdam (2016)

In the media: AT5 nieuwsartikel | AT5 video